เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

Pin It

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม ๕ วัน ตั้งแต่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ขอรับบริการ เทศบาลนครปากเกร็ดจึงเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๑๑๐

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์