รับสมัครคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๑

Pin It

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดให้มีการคัดเลือก "คนพิการต้นแบบ" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างของบุคคลพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยงาน องค์กรด้านคนพิการ และภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

(รายละเอียดและใบสมัคร)

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์