ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีขอให้ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว ให้ไปขอถอนคืนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ

fShare
0
Pin It

 
(ดูรายละเอียด)   

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีได้ตรวจสอบเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุที่ผู้เช่าได้นำมาวางเป็นหลักประกันตามสัญญาแล้วปรากฎว่า มีเงินประกันการเช่าของผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ถอนคืนหลักประกันและเงินประกันการเช่าที่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

สำนักงานธนารักษ์จึงขอประชาสัมพันธ์การนำเงินประกันการเช่าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และขอให้ผู้ที่เลิกเช่าไปแล้วถอนคืนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์