เตือนห้ามขายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

Pin It


เตือนการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบหรือใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นความผิดตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อสินค้าดังกล่าว

 

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์