เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.

 

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.

• การติดตามการดำเนินการตามการแจ้งให้ดำเนินการของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘
• การติดตามการดำเนินการตามการแจ้งให้ดำเนินการของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙ (อยู่ในชั้นความลับ)
• การติดตามการดำเนินการตามการแจ้งให้ดำเนินการของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐  (อยู่ในชั้นความลับ)

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์