เกี่ยวกับเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
Card image cap

ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นายสุทร บุญสิริชูโต

 

 

Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 

(ว่าง)

Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นางปริญดา เชาว์อรัญ

Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นางสาวพนารี กิมฮู้

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

(ว่าง)

Card image cap

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

 

นายนพกร หวังพราย

Card image cap

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

นางสาวเพชรดา เวชศรี

 

Card image cap

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง

 

นางดลพร จินดามณี

Card image cap

ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

(ว่าง)

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

(ว่าง)

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว

Card image cap

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางนลินา หวังพราย

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์