ผังเมือง/แผนที่เทศบาลรายละเอียดผังเมืองและแผนที่เกี่ยวเนื่องที่สำคัญ เทศบาลนครปากเกร็ด
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 48 พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี 48
แผนที่แสดงระยะร่นของอาคารจากถนนสายหลัก
แผนที่แสดงระยะร่นของอาคารจากแม่น้ำและลำคลอง
แผนที่แสดงสถานีสูบน้ำ
ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
แผนที่แสดงเขตควบคุมอาคารเทศบาลนครปากเกร็ด

งานผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด
02-9609704-14 ต่อ 822

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์