โครงสร้างทางการเมืองและการบริหารของเทศบาลนครปากเกร็ด

 

โครงสร้างทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ ในทางการเมืองเทศบาลนครปากเกร็ด จึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน

ในส่วนของพนักงานเทศบาลซึ่งเป็น ฝ่ายข้าราชการประจำ มี “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาล และควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

โครงสร้างการบริหารงาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย ส่วนราชการ จำนวน 3 สำนัก 5 กอง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

สำนัก/กอง จำนวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม(คน)
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น รวม
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง  
ปลัดเทศบาล/รองปลัด - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - 4
สำนักปลัดเทศบาล - 3 - 8 8 1 - 2 1 - - - - 23 - 9 71 54 157
สำนักการคลัง 1 10 - 6 5 - - 4 1 - - - - 27 - 5 55 35 122
สำนักการช่าง 3 11 3 1 4 1 - 5 2 - - - - 30 - 13 81 106 230
กองการสารณสุขฯ 1 6 - 4 6 5 - 2 1 - - - - 25 - 27 58 327 437
กองการวิชาการและแผนงาน - - - 4 7 2 - 3 1 - - - - 17 - 1 18 1 37
กองการศึกษา - 1 - 3 3 - - 1 1 - - - - 9 85 2 67 42 205
กองสวัสดิการสังคม - 2 - 3 3 - - 3 1 - - - - 12 - - 8 3 23
กองทะเบียนราษฏรฯ 1 7 - 6 3 - - 1 1 - - - - 19 - - 6 4 29
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - 2
รวม 6 40 3 35 40 9 0 21 9 0 0 1 3 167 85 57 365 572 1,246

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

 

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลแยกตามวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ต่ำแหน่ง/วิทยฐานะ รวม (กรอบ+มีตัว) หมายเหตุมีตัว ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย/ครู ผู้ดูแลเด็ก
คส.4 คส.3 คส.3 คส.2 คส.4 คส.3 คส.2 คส.1
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
นครปากเกร็ด 1
  1 2     10 7 15   20 55 35
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116
นครปากเกร็ด 2
1     1   6 1 14   5 28 23
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์ วิทยา)
นครปากเกร็ด 3
  1         2 7   3 13 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               14   2 17 15
รวม 1 2 2 1   16 10 50   30 113 83

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559


• โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
• ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาล แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาลที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้าง
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฝ่ายสถิติการคลัง
• โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙)

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์