สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลนครปากเกร็ด

 

1.ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร ทำเลที่ตั้งเป็นปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร

2.อาณาเขต
 
อาณาเขตติดต่อ :
ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา (ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปาเกร็ด)

3. พื้นที่
เทศบาลนครปากเกร็ดมีพื้นที่ปกครอง 36.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน

4.ทะเบียนราษฏร
4.1 ข้อมูลบ้านและครัวเรือนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จากข้อมูลด้านทะเบียนราษฏรของเทศบาลนครปากเกร็ดซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ปกครอง 5 ตำบล โดยมีจำนวนหมู่บ้านตามเขตปกครองรวม 34 หมู่บ้าน มีจำนวนบ้านรวม 121,665 หลัง และจำนวนครัวเรือนรวม 60,503 ครัวเรือน โดยแสดงรายละเอียดจำแนกตามตำบลไว้ ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้าน จำนวนบ้าน และจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
ตำบลปากเกร็ด 5 20,466 11,053
ตำบลบางพูด 9 42,785 21,604
ตำบลบ้านใหม่ 6 28,763 11,125
ตำบลบางตลาด 10 21,528 13,396
ตำบลคลองเกลือ 4 8,123 3,325
รวม 34 121,665 60,503

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

4.2 ข้อมูลจำนวนประชากร
ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีประชากรตามข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฏรเทศบาลนครปากเกร็ดจำนวนทั้งสิ้น 188,227 คน แยกเป็น เพศชาย จำนวน 87,737 คน เพศหญิง จำนวน 100,490 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่เท่ากับ 5,217 คนต่อตารางกิโลเมตร

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจำแนกตามเพศ

ตำบล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
ตำบลปากเกร็ด 17,525 20,119 37,644
ตำบลบางพูด 28,804 34,123 62,927
ตำบลบ้านใหม่ 14,276 16,154 30,430
ตำบลบางตลาด 23,009 25,132 48,141
ตำบลคลองเกลือ 4,123 4,962 9,085
รวม 87,737 100,490 188,227

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ย้อนหลัง 4 ปี

ตำบล ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ตำบลปากเกร็ด 36,769 36,989 37,295 37,644
ตำบลบางพูด 61,235 61,794 62,477 62,927
ตำบลบ้านใหม่ 27,221 28,055 29,316 30,430
ตำบลบางตลาด 47,502 47,404 47,177 48,141
ตำบลคลองเกลือ 8,528 8,681 8,852 9,085
รวม 181,309 182,923 185,117 188,227

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี

จากข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นจำนวนประชากรในช่วงระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวน 6,918 คน ทั้งนี้ ยังไม่รวมกลุ่มประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยไม่ปรากฏข้อมูลในระบบทะเบียนราษฏร ซึ่งมีจำนวนมากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้

ตารางที่ 4 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดแยกตามกลุ่มอายุ ย้อนหลัง 4 ปี

ตำบล อายุ 1-6 ปี (ก่อน-ปฐมวัย) อายุ 7-17 ปี (ประถม-มัธยม) อายุ 18-59 ปี (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) อายุ 60 ขึ้นไป
    2556         2557         2558         2559         2556         2557         2558         2559         2556         2557         2558         2559         2556         2557         2558         2559    
ตำบลปากเกร็ด 2,561 2,518 2,512 2,841 7,728 7,676 7,665 5,384 20,939 21,606 21,607 24,023 5,541 5,189 5,511 5,393
ตำบลปากพูด 4,264 4,206 4,120 4,767 9,433 9,302 9,028 8,140 40,485 40,880 41,637 42,119 7,053 7,406 7,692 7,901
ตำบลบ้านใหม่ 1,832 1,842 1,865 2,258 4,365 4,408 4,400 4,099 17,870 18,415 19,340 20,409 3,154 3,390 3,711 3,664
ตำบลบางตลาด 3,014 2,850 2,776 3,268 8,642 8,412 8,155 7,517 28,838 28,697 28,348 29,633 7,008 7,445 7,898 7,723
ตำบลคลองเกลือ 336 333 358 426 1,170 1,096 1,042 923 5,466 5,564 5,680 5,996 1,610 1,688 1,772 1,740
รวม 12,007 11,749 11,631 13,560 31,338 30,894 30,290 26,066 113,598 115,162 116,612 122,180 24,366 25,118 26,584 26,421

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี

5.ลักษณะภูมิประเทศ

ด้วยพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่าที่ราบกรุงเทพ การตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม จึงได้มีการขุดคูคลองเพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่สวนไร่นา ด้วยสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน กลายเป็นพื้นที่รองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย หน่วยงานราชการ แหล่งธุรกิจ เขตอุตสาหกรรม ศาสนสถาน และโรงเรียน จนกลายเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นแล้ว คูคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ เดิมเป็นพื้นที่ในการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่สวนไร่นา แต่ปัจจุบันกลายเป็นที่รองรับการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากการสำรวจข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน อำเภอปากเกร็ด พบว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลปากเกร็ด มีคูคลองแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ดังนี้

ตารางที่ 5 ตารางแสดงรายชื่อคู คลอง ลำกระโดง และลำรางสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

คลองสาธารณะ ลำรางสาธารณะ ลำกระโดงสาธารณะ คูน้ำสาธารณะ
1. คลองบางตลาด 1. ลำรางตาบุญ 1. ลำกระโดงสาธารณะ 1. คูวัดหงษ์ทอง
2. คลองทองหลาง 2. ลำรางยายพ่วง    
3. คลองบางพัง 3. ลำรางมติชน    
4. คลองบางพัง 4. ลำรางบ้านช่อง    
5. คลองส้ม 5. ลำรางแวะ    
6. คลองวัดช่องลม 6. ลำรางดงตาล    
7. คลองบ้านเก่า 7. ลำรางหัวสิงห์    
8. คลองบ้านใหม่ 8. ลำรางหนองใหญ่    
9. คลองส่วย 9. ลำรางขี้เหล็ก    
10. คลองอ้อมเกาะ 10. ลำรางควาย    
11. คลองโพธิ์ 11. ลำรางเต่าดำ    
12. คลองตาล 12. ลำรางหนองตาเกิ้น    
13. คลองสามง่าม      
14. คลองเกลือ      
15. คลองตรง      
16. คลองนา      
17. คลองวัดกลางเกร็ด      
       

ที่มา : อ้างอิงจากรายชื่อตามระวางของ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์