«« ดาวน์โหลด / พนักงานเทศบาล

 

เอกสารแบบฟอร์มสำหรับพนักงานเทศบาล


แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม/อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ์
แบบฟอร์มขอใช้โสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจ/ซ่อม/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์