บริการประชาชน / รถสุขาเคลื่อนที่

รถสุขาเคลื่อนที่


เทศบาลนครปากเกร็ด มีบริการรถสุขาเคลื่อนที่อัตราค่าบริการ ดังนี้

- ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อัตราค่าบริการ 1,500 บาท/วัน
- นอกเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อัตราค่าบริการ 2,500 บาท/วัน

สอบถามได้รายละเอียดที่กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2960-9704 - 14 ต่อ 405

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์