ชุมชนสังคมสงเคราะห์ / การจัดตั้งและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน

การจัดตั้งและเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน


การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน


การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ปี ๒๕๕๓
แผนที่ตั้งชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน
ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ปี ๒๕๕๘ (65 ชุมชน)
การแต่งตั้งประธานกรรมการชุมชน ๒๕๕๙

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์