<< นโยบายและยุทธศาสตร์ / แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

 

 

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์